Mirenje rješava sukobe ne samo uzimajući u obzir probleme koji proizlaze iz podjele resursa, kao što su imovina, nekretnine, vrijeme, pokušava ići mnogo dublje i bavi se emocionalnim nesporazumima. Medijacija je uspješna kada sporazum između stranaka ublažava ne samo njihove materijalne, već što je još važnije, njihove emocionalne potrebe. To jamči stabilnost stranaka.

  Zašto medijacija - Povratak