Pravilnik o mirenju

PROFI TEST d.o.o.

Bjelovar, P.Hektorovida 2

OIB 20228357315

Na temelju upisa u sudski registar Uprava društva Profi test doo Bjelovar P. Hektorovida 2,

OIB 20228357315, ( u daljnjem tekstu društvo u odgovarajudem padežu) 15.6.2012. godine

donosi:

PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA

Članak 1.

 1. Pri Društvu osniva se i djeluje Centar za mirenje “Medijator” (u daljem tekstu: Centar).

Centar se osniva za sve vrste sporova među pravnim i fizičkim osobama.

 1. Centar pruža strankama usluge posredovanja, mirenja i drugih alternativnih načina

rješavanja sporova u kojima jedan ili više izmiritelja na nezavisan i nepristran način, bez

ovlaštenja da odrede obvezujude rješenje, pomažu strankama da postignu nagodbu o

spornim pitanjima.

 1. Provođenje postupka po ovom Pravilniku mogu zatražiti domade i strane fizičke osobe i

pravne osobe osnovane po domadem ili inozemnom pravu u svim sporovima o pravima o

kojima mogu slobodno raspolagati.

 1. Centar organizira i provodi osnovne i napredne obuke za izmiritelja, obuke za trenera

prema programu obuke koji je dat u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegovm sastvni dio.

 1. Centar ima predsjednika i tajnika koje svojom odlukom imenuje direktor društva.

Članak 2.

 1. Postupak mirenja pokrede se na prijedlog jedne ili više stranaka u sporu. Za pokretanje

postupka mirenja nije potrebno prethodno postojanje sporazuma o mirenju ili o arbitraži.

 1. Postupak mirenja nezavisan je od arbitražnog postupka u kome se odlučuje o sporu među

strankama.

 1. Pristanak na provođenje postupka mirenja ne smatra se pristankom na arbitražu u slučaju

da postupak mirenja ne uspije.

Članak 3.

 1. Prijedlog za pokretanje postupka mirenja podnosi se tajniku Centra, koji de od druge

stranke zatražiti da se, u pravilu u roku ne dužem od 30 dana od dostave prijedloga, izjasni o

tom prijedlogu. Ako se druga stranka protivi postupku mirenja, ili se u određenom roku o

njemu ne izjasni, smatra se da postupak mirenja nije uspio.

 1. Smatra se da stranka koja predloži odnosno koja pristane na provođenje postupka mirenja

prihvada odredbe ovog Pravilnika.

 1. Tijekom postupka mirenja stranke de se suzdržavati od pokretanja drugih postupaka,

sudskih ili arbitražnih, za rješavanje spora o kojem se mirenje provodi, osim ako je to

neophodno za očuvanje njihovih prava.

Članak 4.

 1. Postupak mirenja provodi u pravilu jedan izmiritelj. Stranke se mogu sporazumjeti da

postupak mirenja provodi više izmiritelja.

 1. Ako postupak mirenja provodi jedan izmiritelj, stranke de se nastojati sporazumjeti o osobi

koja de provesti postupak mirenja. Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi,

predsjednik Centra de za izmiritelja imenovati prikladnu osobu.

Članak 5.

 1. Stranke sporazumno određuju opseg ovlaštenja izmiritelja, a osobito u kojoj je mjeri

ovlašten ili dužan aktivno sudjelovati u izradi prijedloga nagodbe.

 1. U okviru sporazuma stranaka izmiritelj je ovlašten provoditi postupak na način koji smatra

prikladnim, uzimajudi u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka te interes

da se spor među strankama brzo i trajno okonča. Izmiritelj je u pravilu ovlašten ispitivati

navode i prijedloge stranaka, po potrebi prikupljati određena obavještenja i saslušavati

stranke.

 1. Izmiritelj je ovlašten održavati sastanke s objema strankama istodobno, ili sa svakom

strankom posebno.

 1. Izmiritelj je ovlašten prenositi informacije koje je saznao od jedne stranke drugoj stranci,

osim ako stranka koja je dala informaciju izričito ne zahtijeva da informacija bude povjerljive

naravi.

Članak 6.

Ako se stranke nagode, sadržaj nagodbe upisuje se u zapisnik koji potpisuju stranke i

izmiritelj.

Članak 7.

 1. Izjave stranaka dane u postupku mirenja koji nije uspio ne mogu se koristiti kao dokaz u

arbitražnom, sudskom, upravnom ili nekom drugom postupku.

 1. Podaci koje stranke iznesu tijekom postupka mirenja i ponude za zaključenje nagodbe

povjerljivi su pa su ih stranke, izmiritelj i djelatnici Centra dužni čuvati kao tajnu.

Članak 8.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, postupak mirenja se okončava:

– ako je jedna stranka uputila drugim strankama i izmiritelju pisanu izjavu o odustajanju od

postupka mirenja, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili

više stranaka koje su voljne mirenje nastaviti,

– ako su stranke uputile izmiritelju pisanu izjavu o dovršetku postupka,

– odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o

tome strankama bila dana mogudnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se

postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,

– ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 dana od početka mirenja, odnosno u drugom roku u

skladu sa sporazumom stranaka,

– sklapanjem nagodbe.

Članak 9.

Centar i izmiritelji imaju pravo na naknadu troškova u skladu s važedim pravilima o

troškovima u postupcima koji se vode pred Centrom. Pravila o troškovima utvrđuje svojom

odlukom predsjednik Centra.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja 15.06.2012.

Broj: 01/2012

Direktor

Stipe Šola dipl.ing.