PROFI TEST d.o.o.

Bjelovar, P.Hektorovića 2
OIB 20228357315

Na temelju upisa u sudski registar Uprava društva Profi test doo Bjelovar P. Hektorovića 2, OIB 20228357315, ( u daljnjem tekstu društvo u odgovarajućem padežu) donosi:

PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

Članak 1.

1. Pri Društvu osniva se i djeluje Centar za mirno rješavanje sporova  “Medijator” (u daljem tekstu: Centar). Centar se osniva za  rješavanje  sporova među pravnim i fizičkim osobama medijacijom.

2. Centar pruža strankama usluge posredovanja, medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova u kojima jedan ili više medijatora na nezavisan i nepristran način, bez ovlaštenja da odrede obvezujuće rješenje, pomažu strankama da postignu nagodbu o spornim pitanjima.

3. Provođenje postupka po ovom Pravilniku mogu zatražiti domaće i strane fizičke osobe i pravne osobe osnovane po domaćem ili inozemnom pravu u svim sporovima o pravima o kojima mogu slobodno raspolagati.

4. Centar organizira i provodi osnovne i napredne obuke za izmiritelja, obuke za trenera prema programu obuke koji je dat u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegovim sastavni dio.

5. Centar ima predsjednika i tajnika koje svojom odlukom imenuje direktor društva.

Članak 2.

1. Postupak medijacije  pokreće se na prijedlog jedne ili više stranaka u sporu. Za pokretanje postupka rješavanja spora medijacijom  nije potrebno prethodno postojanje sporazuma o medijaciji ili o arbitraži.

2. Postupak medijacije nezavisan je od arbitražnog postupka u kome se odlučuje o sporu među strankama.

3. Pristanak na provođenje postupka medijacije ne smatra se pristankom na arbitražu u slučaju da postupak medijacije ne uspije.

Članak 3.

1. Prijedlog za pokretanje postupka medijacije podnosi se tajniku Centra putem mrežne stranice Centra, koji će od druge stranke zatražiti da se, u pravilu u roku ne dužem od 14 dana od dostave prijedloga, izjasni o tom prijedlogu. Ako se druga stranka protivi postupku medijacije, ili se u odre­đenom roku o njemu ne izjasni, smatra se da postupak medijacije nije uspio.

2. Smatra se da stranka koja predloži odnosno koja pristane na provođenje postupka medijacije prihvaća odredbe ovog Pravilnika.

3. Tijekom postupka medijacije stranke će se suzdržavati od pokretanja drugih postupaka, sudskih ili arbitražnih, za rješavanje spora o kojem se medijacija provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava.

Članak 4.

1. Postupak medijacije provodi u pravilu jedan medijator Liste medijatora Centra koju donosi predsjednik Centra. Stran­ke se mogu sporazumjeti da postupak medijacije provodi i više medijatora.

2. Ako postupak medijator provodi jedan medijator, stranke će se nastojati sporazumjeti o osobi koja će provesti postupak medijacije. Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi, predsjednik Centra će za medijatora  imenovati prikladnu osobu.

Članak 5.

1. Stranke sporazumno određuju opseg ovlaštenja medijatora, a osobito u kojoj je mjeri ovlašten ili dužan aktivno sudjelovati u izradi prijedloga nagodbe.

2. U okviru sporazuma stranaka medijator je ovlašten provoditi postupak na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka te interes da se spor među strankama brzo i trajno okonča. Medijator je u pravilu ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka, po potrebi prikupljati određena obavještenja i saslušavati stranke.

3. Medijator je ovlašten održavati sastanke s objema strankama istodobno, ili sa svakom strankom posebno. Sastanci se mogu organizirati putem interneta ili neposredno.

4. Medijator je ovlašten prenositi informacije koje je saznao od jedne stranke drugoj stranci, osim ako stranka koja je dala informaciju izričito ne zahtijeva da informacija bude povjerljive naravi.

Članak 6.

Ako se stranke nagode, sadržaj nagodbe upisuje se u zapisnik koji potpisuju stranke i izmiritelj.

Članak 7.

1. Izjave stranaka dane u postupku medijacije koji nije uspio ne mogu se koristiti kao dokaz u arbitražnom, sudskom, upravnom ili nekom drugom postupku.

2. Podaci koje stranke iznesu tijekom postupka medijacije i ponude za zaključenje nagodbe povjerljivi su pa su ih stranke, medijator i djelatnici Centra dužni čuvati kao tajnu.

Članak 8.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, postupak medijacije se okončava:

– ako je jedna stranka uputila drugim strankama i medijatoru pisanu izjavu o odustajanju od postupka medijacije, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne postupak nastaviti,

– ako su stranke uputile medijatoru pisanu izjavu o dovršetku postupka,

– odlukom medijatora da se postupak medijacije obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,

– ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 dana od početka medijacije, odnosno u drugom roku u skladu sa sporazumom stranaka,

– sklapanjem nagodbe.

Članak 9.

Centar i medijator imaju pravo na naknadu troškova u skladu s važećim pravilima o troškovima u postupcima koji se vode pred Centrom. Pravilnik o troškovima utvrđuje svojom odlukom predsjednik Centra.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama Centra, a   primjenjuje se od 01. veljače  2024.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti  PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA od 3.11.2022.

Bjelovar, 31.01.2024. 
                                                                                  

Direktor:

Stipe Šola dipl. ing.

 

HISTORY OF CHANGES

VERSION

PUBLICATION DATE

  CHANGE

1.0

15.06.2012

  PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA Broj 01/2012 

2.0

03.11.2022

  Novi PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

3.0

03.11.2022

  Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

3.1

01.01.2023

  Stupa na snagu

4.0

31.01.2024

  PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRNO RJEŠAVANJE  SPOROVA “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

4.1

01.02.2024

  Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

4.2

01.02.2024

  Stupa na snagu

 
 
  Pravilnici - Povratak