Na temelju članka 9. Pravilnika o osnivanju centra za mirenje “Medijator” i provođenje mirenja broj 01/2012 od 15.6.2012. predsjednik centra 17.09.2012. donosi:

ODLUKU

O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA MIRENJA CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR”

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o osnivanju centra za mirenje “Medijator” i provođenje mirenja (u daljnjem tekstu:Centar).

Članak 2.

Stranke koje sudjeluju u postupcima u okviru Centra snose troškove postupka koji se sastoje od:

a) upisne takse;

b) troškova nagrade izmiritelja;

c) administrativnih troškova;

d) materijalnih troškova postupka – (putni troškovi, troškova prevođenja i ostali troškovi).

Ako drugačije nije utvrđeno ovom Odlukom, ugovaranjem nadležnosti Centra, stranke pristaju na plaćanja svih navedenih troškova.

Ove troškove plaćaju stranke na jednake dijelove, a one učinjene na zahtjev samo jedne ili više određenih stranaka, plaćaju ih stranke koje su te posebne usluge naručile.

Troškovi postupka mirenja mogu se smanjiti i do 100% ovisno o vrsti spora.

Odluku o vrsti sporova u kojima će mirenje za stranke biti besplatno, donosi predsjednik Centra.

Besplatno mirenje može se i posebno ugovoriti s korisnikom usluga mirenja. Stranke su dužne uplatiti troškove postupka na račun koji će odrediti Centar.

Članak 3.

Upisna taksa za provođenje postupka mirenja iznosi 200,00 kuna.

Članak 4.

Nagrada svakog izmiritelja koji sudjeluje u postupku iznosi za svaki započeti dan mirenja 500,00 kuna netto.

Ovisno o vrsti spora koji se mogu odrediti u novčanom iznosu nagrada izmiritelja obračunava se kako slijedi po danu mirenja:

Vrijednost predmeta spora Netto izmiriteljeva naknada
do 10.000,00 kn 400,00 kn
od 10.001,00 kn do 50.000,00 kn 700,00 kn
od 50.001,00 kn do 150.000,00 kn 1.000,00 kn
od 150.001,00 kn do 400.000,00 kn 1.300,00 kn
od 400.000,00 kn do 700.000,00 kn 1.600,00 kn
od 700.001,00 kn do 1.500.000,00 kn 1.900,00 kn
od 1.500.001,00 kn do 2.000.000,00 kn 2.200,00 kn
od 2.000.001,00 kn nadalje 2.500,00 kn

 

U sporovima veće ili manje složenosti, ovu nagradu predsjednik Centra može povećati ili smanjiti u dogovoru s izmiriteljem i strankama.

Članak 5.

Administrativni troškovi iznose 20% nagrade izmiritelja iz članka 4. Ako mirenje provodi više izmiritelja, ti troškovi iznose 10% ukupne nagrade izmiritelja.

Članak 6.

Svaki izmiritelj koji sudjeluje u postupku ima pravo na putni trošak ako izmiritelj ima prebivalište odnosno boravište izvan mjesta održavanja mirenja. Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi odgovarajuće priložene dokumentacije.

Članak 7.

Ako se stranke drugačije ne sporazume, svaka stranka snosi vlastite troškove. Stranke su dužne Centru podmiriti troškove mirenja neovisno o tome jesu li ili nisu postigli sporazum o predmetu mirenja.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu.

Broj:02/2012

Direktor
Stipe Šola dipl.ing.

 
 
  Pravilnici - Povratak