Na temelju članka 9. Pravilnika o osnivanju centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” i provođenje mirenja broj 01/2012 od 15.6.2012. predsjednik Centra za mirenje „MEDIJATOR“ 3.11.2022. donosi:

Pravilnik o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Pravilnikom određuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o osnivanju centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” i provođenje mirenja (u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

(1) Stranke koje sudjeluju u postupcima u okviru Centra snose troškove postupka koji se sastoje od:

a) upisne takse;

b) administrativnih troškova

c) troškova nagrade izmiritelja;

d) materijalnih troškova postupka – (putni troškovi, troškova prevođenja i ostali razumni troškovi).

(2) Ako drugačije nije utvrđeno ovim Pravilnikom, ugovaranjem nadležnosti Centra, stranke pristaju na plaćanja svih navedenih troškova.

(3) Sudionici pokretanja medijacije, koji podnesu suglasan prijedlog, oslobođeni su plaćanja troškova upisne takse.

Članak 3.

(1)Troškovi upisne naknade određuju se u iznosu od 25,00 EUR ( PDV uključen).

(2) Obveznik uplate visine troška upisne naknade je stranka  na temelju čijeg prijedloga se pokreće postupak rješavanja spora medijacijom.

(3) Uplatom troška upisne naknade na mrežnoj stranici Centra www.medijator.com.hr otvara se predmet kojem se dodjeljuje naziv, a predlagatelj pokretanja postupka i druga strana navedena u prijedlogu ostvaruju izravan uvid u stanje predmeta. U dodijeljenom predmetu strankama i izabranom medijatoru s Liste medijatora Centra omogućuje se interna komunikacija i razmjena svih dokumenata, mišljenja i ostalih alata od interesa za rješavanje predmeta spora.

(4) Sudionici pokretanja medijacije, koji podnesu suglasan prijedlog, oslobođeni su plaćanja troška upisne  naknade.

II. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Članak 4.

(1) Administrativni troškovi su vezani uz vođenje stanja predmeta, uspostave komunikacije putem mrežne stranice Centra,  organiziranje do tri sastanka neposredno ili putem web-a, i dokumentiranje medijacije.
(2) Iznos administrativnih troškova  određuju se u visini od 60 eura (PDV uključen).

(3) Administrativne troškove snose strane u postupku ako se drugačije ne dogovore na jednake dijelove neovisno o tome  je li u medijaciji sklopljena nagodba ili postignut sporazum.
 

III. NAGRADA  ZA RAD MEDIJATORA

Članak 5.

(1) Nagrada za rad medijatora određuje se prema vrijednosti predmeta spora ukoliko je isti odrediv. Ako se  radi o predmetu spore ( npr. narušeni odnosi, posredovanje u obiteljskim odnosima, posredovanju u rješavanju odnosa zaposlenika kod poslodavca i sl.) nagrada medijatora  koji sudjeluje u postupku iznosi za svaki započeti dan mirenja odnosno za svaki on line i li sastanak u živo 100,00 EUR  neto.

(2) Ako se vrijednost predmeta spora može odreditinagrada zarad medijatora određuje se sukladno članku 6 ovog Pravilnika o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom.
(3) Iznos naknade za rad medijatora odnosi se na dva medijacijska sastanka putem on line odnosno jednog sastanka u živo neovisno o tome jesu li strane u sporu postigle nagodbu ili zaključile sporazum.

(4) Za svaki slijedeći sastanak on line ili u živo naknada za rad izmiritelja određuje se u visini od 150,00 EUR  neto.

(5) Ako medijaciju provode dva ili više medijatora, ako se stranke s medijatorima nisu sporazumjele drugačije, troškovi nagrade za rad medijatora  obračunavaju se posebno za svakog medijatora.

IV. MATERIJALNI TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 6.

(1) Troškovi medijatora  koji provodi  postupak medijacije nastali radi putovanja, izvan mjesta njegovog prebivališta, smještaja i prehrane kao i eventualni drugi opravdani troškovi snose strane u postupku na jednake dijelove ukoliko  se drugačije ne dogovore.

(2) Ukoliko je moguće troškove iz stavka 1 ovoga članka predvidjeti, stranke podmiruju unaprijed prije njihova nastanka.

Članak 7.

(1) Vrijednosti predmeta spora i troškovi medijacije utvrđuju se na sljedeći način:

rbr

Vrijednost predmeta spora               EURA  

Nagrada za rad medijatora EURA (PDV uključen)

1

do 5000,00

400,00

2

Od 5001,00 do 15000,00

700,00

3

Od 15001,00 do 30000,00

1400,00

4

Od 30001,00 do 50000,00

2100,00

5

Od 50001 do 150000,00

3000,00

6

Od 150001 do 500000,00

4500,00

7

Od 500001 do 1000000,00

5500,00

8

Iznad  1000001,00

Prema posebnom dogovoru

 

(2) U sporovima veće ili manje složenosti, nagradu  za rad medijatora predsjednik Centra može povećati ili smanjiti u dogovoru s medijatorom  i strankama.

(3) Ove troškove plaćaju stranke na jednake dijelove, a one učinjene na zahtjev samo jedne ili više određenih stranaka, plaćaju ih stranke koje su te posebne usluge naručile.

(4) Troškovi postupka medijacije mogu se smanjiti i do 100% ovisno o vrsti spora.

(5) Odluku o vrsti sporova u kojima će medijacija za stranke biti besplatno, donosi predsjednik Centra.

(6) Stranke su dužne uplatiti troškove postupka na račun koji će odrediti Centar prema prihvaćenoj ponudi odnosno izdanom računu za obavljenu uslugu.

Članak 8.

(1) Suglasnošću s medijacijom pred Centrom  sudionici medijacije prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom i smatra se vjerodostojnom ispravom radi osiguranja naplate nastalih troškova.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja  2023.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika  prestaje važiti Odluka o troškovima u postupcima mirenja Centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” od 17.09.2012 godine.

Bjelovar, 3. studenog 2022.

                                                                                                                                              Direktor:

Stipe Šola dipl. ing.

 

HISTORY OF CHANGES

VERSION

PUBLICATION DATE

CHANGE

1.0

17.09.2012

PRAVILNIK O OSNIVANJU Centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” I PROVOĐENJE MIRENJA Broj 01/2012 

2.0

   03.11.2022

Novi PRAVILNIK O OSNIVANJU Centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

3.0

   03.11.2022

Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

 

01.01.2023

Stupa na snagu

 
 
  Pravilnici - Povratak