Pravilnici

 

 
 
 

Pravilnik o troškovima rješavanja sporova medijacijom

 

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o osnivanju Centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” i provođenju medijacije  od 02.11.2022. predsjednik Centra za mirno rješavanje sporova  „MEDIJATOR  dana 31.01.2024., donosi:

Pravilnik o troškovima rješavanja spora medijacijom

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Pravilnikom  uređuju se troškovi vođenja postupaka mirnog rješavanja sporova medijacijom pri Centru za mirno rješavanje sporova „Medijator“ (u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

(1) Stranke koje sudjeluju u postupcima mirnog rješavanja sporova u okviru Centra snose troškove postupka koji se sastoje od:

a) upisne takse;

b) administrativnih troškova ;

c) materijalnih troškova postupka.

(2) Ako drugačije nije utvrđeno ovim Pravilnikom, ugovaranjem nadležnosti Centra, stranke pristaju na plaćanja svih navedenih troškova.

(3) Sudionici pokretanja medijacije, koji podnesu suglasan prijedlog, oslobođeni su plaćanja troškova upisne takse.

Članak 3.

(1) Trošak informativnog sastanka s medijatorom o medijaciji koji će se održati po uputi suda, sukladno članku 10. Zakona o mirnom rješavanju sporova („Narodne novine“ broj 67/2023), iznosi 50,00 EUR, uvećan za iznos PDV-a. Stranke navedeni iznos uplaćuju na račun Centra neposredno prije zakazivanja termina sastanka.

(2) Informativni sastanak o medijaciji koji organizira Centar može se ovisno o okolnostima voditi putem dostupnih aplikacija za audio vizualno vođeni sastanak.

(3) Medijator će po obavljenom  informativnom sastanku  obavijestiti sud i Javnu ustavnu „Centar za mirno rješavanje sporova“ o tome jesu li upućene strane sudjelovale na sastanku kao i na koji način je sastanak okonča.

Članak 4.

(1)Troškovi upisne naknade određuju se u iznosu od 20,00 EUR uvećan za iznos PDV-a.

(2) Obveznik uplate visine troška upisne naknade je stranka  na temelju čijeg prijedloga se pokreće postupak rješavanja spora medijacijom. Uplatom troška upisne naknade na mrežnoj stranici Centra www.medijator.com.hr otvara se predmet kojem predlagatelj dodjeljuje naziv

(3)  Predlagatelj medijacije i druga strana navedena u prijedlogu ostvaruju izravan uvid u stanje predmeta. U kreiranom predmetu strankama i izabranom medijatoru s Liste medijatora Centra omogućuje se interna komunikacija i razmjena svih dokumenata, mišljenja i ostalih alata od interesa za rješavanje predmeta spora.

 

II. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Članak 5.

(1) Troškovi  vezani uz vođenje stanja predmeta, uspostave komunikacije putem mrežne stranice Centra,  organiziranje do tri sastanka neposredno ili putem web-a, i dokumentiranje medijacije.
 

(2) Troškovi nastali uz putovanje, prehrane i smještaja medijatora ukoliko se medijacija obavlja izvan mjesta prebivališta medijatora obračunavaju se prema nastalim stvarnim troškovima koje medijator dokumentira računima.

(3) Troškovi vezano uz najam prostora ili prostorija ukoliko se medijacija obavlja izvan prostorija  sjedišta Centra prema stvarnim iznosima.

(4) Sve navedene administrativne troškove stranke dijele na jednake dijelove osim ako se drugačije ne sporazume.   
 

III. MATERIJALNI TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 6.

(1) U sporovima u kojima nije postignuta suglasnost o troškovima medijacije troškovi medijacije se utvrđuju prema vrijednosti predmeta spora.

(2) U sporovima u kojima se vrijednost predmeta spora određuje u iznosu do 15.000 EUR, troškovi medijacije računat će se u iznosu od po 80,00 EUR uvećan za iznos PDV-a., za svaki započeti sat medijacije.

(3) Vrijednosti predmeta spora i troškovi medijacije utvrđuju se na sljedeći način:

Rbr.

Vrijednost predmeta spora EURA  

Troškovi medijacije EURA

1

Od 15001,00 do 30000,00

800,00

2

Od 30001,00 do 50000,00

1200,00

3

Od 50001,00 do 75000,00

1400,00

4

Od 750001,00 do 100000,00

1600,00

5

Od 100001,00 do 150000,00

2000,00

6

Od 150001,00 do 300000,00

2500,00

7

Od 300001,00 do 600000,00

3000,00

8

Od 600001,00 do 2000000,00

4500,00

 

(4) Troškove medijacije iz prethodnog stavka uvećavaju se za iznos PDV-a, a  plaćaju stranke na jednake dijelove, osim ako se drugačije ne dogovore. Troškovi nastali na zahtjev samo jedne ili više određenih stranaka, plaćaju ih stranke koje su te posebne usluge naručile.

(5) Troškovi provođenja medijacije mogu se smanjiti i do 100% ovisno o vrsti spora. Odluku o vrsti sporova u kojima će medijacija za stranke biti besplatna, posebno donosi predsjednik Centra.

(6) Stranke su dužne uplatiti troškove postupka na račun koji će odrediti Centar prema prihvaćenoj ponudi, izdanom predračunu odnosno računu.

Članak 7.

(1) Za sporove u kojima se ne može jasno odrediti vrijednost spora troškovi medijacije utvrđuju se u iznosu od 600,00 eura uvećan za iznos PDV-a.

(2) Troškovi medijacije iz prethodnog stavka kao i oni određeno prema članku 6. stavak 3 ovog Pravilnika odnose se na tri sastanka vođena neposredno ili putem web-a, ovisno o dogovoru medijatora i stranaka u medijaciji.

Članak 8.

(1) Suglasnošću s medijacijom pred Centrom sudionici medijacije prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika o troškovima postupaka rješavanja spora medijacijom i smatra se vjerodostojnom ispravom radi osiguranja naplate nastalih troškova.

 

(1) Ako se tijekom medijacije promijene okolnosti koje utječu na povećanje troškova medijacije ako je potrebno odrediti četvrti i svaki daljnji sastanak, Centar će pozvati stranke na uplatu dodatnih troškova u roku osam dana. Ako sudionici medijacije u navedenom roku ne uplate zatraženi dodatni iznos, može se utvrditi da se novi sastanak u medijaciji neće održati prije uplate zatraženog iznosa. Za slučaj neplaćanja tog dodatnog iznosa medijacija se može okončati odlukom medijatora.

IV. NAGRADA  ZA RAD MEDIJATORA

Članak 9.

(1) Medijatorima pripada nagrada za rad visinu koja se određuje sukladno Odluci o nagradama za medijatora Centra.

(2) Medijaciju provode odabrani, odnosno određeni medijatori s Liste medijatora Centra.
 

(3) Iznos troškova medijacije odnosi se na tri medijacijska sastanka online odnosno sastanka u živo, neovisno o tome jesu li strane u sporu postigle nagodbu ili zaključile sporazum.

(4) Predsjednik Centra će uz svaku odluku o imenovanju za medijatora s imenovanim medijatorom sklopiti ugovor o djelu, ako se ne radi o medijatorima angažiranim prema ugovoru o radu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik o troškovima rješavanja spora medijacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Centra, a primjenjuje se od 01. veljače  2024.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika  prestaje važiti Pravilnik o troškovima i provođenju postupka rješavanja spora medijacijom od 03.11.2022 godine.


Bjelovar, 31. siječnja 2024.

 

Član Uprave

Stipe Šola dipl. ing.

 

HISTORY OF CHANGES

VERSION

PUBLICATION DATE

CHANGE

1.0

17.09.2012

Odluka o troškovima u postupcima mirenja Centra za mirenje „MEDIJATOR“

2.0

03.11.2022

Pravilnik o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom

2.1

03.11.2022

Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

 2.2

01.01.2023

Stupa na snagu

3.0

31.01.2024

Pravilnik o troškovima rješavanja spora medijacijom

3.1

01.02.2024

Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

3.2.

01.02.2024

Stupa na snagu

 
 

Pravilnik o osnivanju centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” i provođenje medijacije

 

 

PROFI TEST d.o.o.

Bjelovar, P.Hektorovića 2
OIB 20228357315

Na temelju upisa u sudski registar Uprava društva Profi test doo Bjelovar P. Hektorovića 2, OIB 20228357315, ( u daljnjem tekstu društvo u odgovarajućem padežu) donosi:

PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

Članak 1.

1. Pri Društvu osniva se i djeluje Centar za mirno rješavanje sporova  “Medijator” (u daljem tekstu: Centar). Centar se osniva za  rješavanje  sporova među pravnim i fizičkim osobama medijacijom.

2. Centar pruža strankama usluge posredovanja, medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova u kojima jedan ili više medijatora na nezavisan i nepristran način, bez ovlaštenja da odrede obvezujuće rješenje, pomažu strankama da postignu nagodbu o spornim pitanjima.

3. Provođenje postupka po ovom Pravilniku mogu zatražiti domaće i strane fizičke osobe i pravne osobe osnovane po domaćem ili inozemnom pravu u svim sporovima o pravima o kojima mogu slobodno raspolagati.

4. Centar organizira i provodi osnovne i napredne obuke za izmiritelja, obuke za trenera prema programu obuke koji je dat u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegovim sastavni dio.

5. Centar ima predsjednika i tajnika koje svojom odlukom imenuje direktor društva.

Članak 2.

1. Postupak medijacije  pokreće se na prijedlog jedne ili više stranaka u sporu. Za pokretanje postupka rješavanja spora medijacijom  nije potrebno prethodno postojanje sporazuma o medijaciji ili o arbitraži.

2. Postupak medijacije nezavisan je od arbitražnog postupka u kome se odlučuje o sporu među strankama.

3. Pristanak na provođenje postupka medijacije ne smatra se pristankom na arbitražu u slučaju da postupak medijacije ne uspije.

Članak 3.

1. Prijedlog za pokretanje postupka medijacije podnosi se tajniku Centra putem mrežne stranice Centra, koji će od druge stranke zatražiti da se, u pravilu u roku ne dužem od 14 dana od dostave prijedloga, izjasni o tom prijedlogu. Ako se druga stranka protivi postupku medijacije, ili se u odre­đenom roku o njemu ne izjasni, smatra se da postupak medijacije nije uspio.

2. Smatra se da stranka koja predloži odnosno koja pristane na provođenje postupka medijacije prihvaća odredbe ovog Pravilnika.

3. Tijekom postupka medijacije stranke će se suzdržavati od pokretanja drugih postupaka, sudskih ili arbitražnih, za rješavanje spora o kojem se medijacija provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava.

Članak 4.

1. Postupak medijacije provodi u pravilu jedan medijator Liste medijatora Centra koju donosi predsjednik Centra. Stran­ke se mogu sporazumjeti da postupak medijacije provodi i više medijatora.

2. Ako postupak medijator provodi jedan medijator, stranke će se nastojati sporazumjeti o osobi koja će provesti postupak medijacije. Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi, predsjednik Centra će za medijatora  imenovati prikladnu osobu.

Članak 5.

1. Stranke sporazumno određuju opseg ovlaštenja medijatora, a osobito u kojoj je mjeri ovlašten ili dužan aktivno sudjelovati u izradi prijedloga nagodbe.

2. U okviru sporazuma stranaka medijator je ovlašten provoditi postupak na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka te interes da se spor među strankama brzo i trajno okonča. Medijator je u pravilu ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka, po potrebi prikupljati određena obavještenja i saslušavati stranke.

3. Medijator je ovlašten održavati sastanke s objema strankama istodobno, ili sa svakom strankom posebno. Sastanci se mogu organizirati putem interneta ili neposredno.

4. Medijator je ovlašten prenositi informacije koje je saznao od jedne stranke drugoj stranci, osim ako stranka koja je dala informaciju izričito ne zahtijeva da informacija bude povjerljive naravi.

Članak 6.

Ako se stranke nagode, sadržaj nagodbe upisuje se u zapisnik koji potpisuju stranke i izmiritelj.

Članak 7.

1. Izjave stranaka dane u postupku medijacije koji nije uspio ne mogu se koristiti kao dokaz u arbitražnom, sudskom, upravnom ili nekom drugom postupku.

2. Podaci koje stranke iznesu tijekom postupka medijacije i ponude za zaključenje nagodbe povjerljivi su pa su ih stranke, medijator i djelatnici Centra dužni čuvati kao tajnu.

Članak 8.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, postupak medijacije se okončava:

– ako je jedna stranka uputila drugim strankama i medijatoru pisanu izjavu o odustajanju od postupka medijacije, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne postupak nastaviti,

– ako su stranke uputile medijatoru pisanu izjavu o dovršetku postupka,

– odlukom medijatora da se postupak medijacije obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,

– ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 dana od početka medijacije, odnosno u drugom roku u skladu sa sporazumom stranaka,

– sklapanjem nagodbe.

Članak 9.

Centar i medijator imaju pravo na naknadu troškova u skladu s važećim pravilima o troškovima u postupcima koji se vode pred Centrom. Pravilnik o troškovima utvrđuje svojom odlukom predsjednik Centra.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama Centra, a   primjenjuje se od 01. veljače  2024.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti  PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA od 3.11.2022.

Bjelovar, 31.01.2024. 
                                                                                  

Direktor:

Stipe Šola dipl. ing.

 

HISTORY OF CHANGES

VERSION

PUBLICATION DATE

  CHANGE

1.0

15.06.2012

  PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA Broj 01/2012 

2.0

03.11.2022

  Novi PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

3.0

03.11.2022

  Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

3.1

01.01.2023

  Stupa na snagu

4.0

31.01.2024

  PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRNO RJEŠAVANJE  SPOROVA “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

4.1

01.02.2024

  Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

4.2

01.02.2024

  Stupa na snagu