Pravilnici

 

 
 
 

Odluka o troškovima mirenja

 

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o osnivanju centra za mirenje “Medijator” i provođenje mirenja broj 01/2012 od 15.6.2012. predsjednik centra 17.09.2012. donosi:

ODLUKU

O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA MIRENJA CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR”

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o osnivanju centra za mirenje “Medijator” i provođenje mirenja (u daljnjem tekstu:Centar).

Članak 2.

Stranke koje sudjeluju u postupcima u okviru Centra snose troškove postupka koji se sastoje od:

a) upisne takse;

b) troškova nagrade izmiritelja;

c) administrativnih troškova;

d) materijalnih troškova postupka – (putni troškovi, troškova prevođenja i ostali troškovi).

Ako drugačije nije utvrđeno ovom Odlukom, ugovaranjem nadležnosti Centra, stranke pristaju na plaćanja svih navedenih troškova.

Ove troškove plaćaju stranke na jednake dijelove, a one učinjene na zahtjev samo jedne ili više određenih stranaka, plaćaju ih stranke koje su te posebne usluge naručile.

Troškovi postupka mirenja mogu se smanjiti i do 100% ovisno o vrsti spora.

Odluku o vrsti sporova u kojima će mirenje za stranke biti besplatno, donosi predsjednik Centra.

Besplatno mirenje može se i posebno ugovoriti s korisnikom usluga mirenja. Stranke su dužne uplatiti troškove postupka na račun koji će odrediti Centar.

Članak 3.

Upisna taksa za provođenje postupka mirenja iznosi 200,00 kuna.

Članak 4.

Nagrada svakog izmiritelja koji sudjeluje u postupku iznosi za svaki započeti dan mirenja 500,00 kuna netto.

Ovisno o vrsti spora koji se mogu odrediti u novčanom iznosu nagrada izmiritelja obračunava se kako slijedi po danu mirenja:

Vrijednost predmeta spora Netto izmiriteljeva naknada
do 10.000,00 kn 400,00 kn
od 10.001,00 kn do 50.000,00 kn 700,00 kn
od 50.001,00 kn do 150.000,00 kn 1.000,00 kn
od 150.001,00 kn do 400.000,00 kn 1.300,00 kn
od 400.000,00 kn do 700.000,00 kn 1.600,00 kn
od 700.001,00 kn do 1.500.000,00 kn 1.900,00 kn
od 1.500.001,00 kn do 2.000.000,00 kn 2.200,00 kn
od 2.000.001,00 kn nadalje 2.500,00 kn

 

U sporovima veće ili manje složenosti, ovu nagradu predsjednik Centra može povećati ili smanjiti u dogovoru s izmiriteljem i strankama.

Članak 5.

Administrativni troškovi iznose 20% nagrade izmiritelja iz članka 4. Ako mirenje provodi više izmiritelja, ti troškovi iznose 10% ukupne nagrade izmiritelja.

Članak 6.

Svaki izmiritelj koji sudjeluje u postupku ima pravo na putni trošak ako izmiritelj ima prebivalište odnosno boravište izvan mjesta održavanja mirenja. Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi odgovarajuće priložene dokumentacije.

Članak 7.

Ako se stranke drugačije ne sporazume, svaka stranka snosi vlastite troškove. Stranke su dužne Centru podmiriti troškove mirenja neovisno o tome jesu li ili nisu postigli sporazum o predmetu mirenja.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu.

Broj:02/2012

Direktor
Stipe Šola dipl.ing.

 
 

Pravilnik o mirenju

 

 

PROFI TEST d.o.o.

Bjelovar, P.Hektorovića 2
OIB 20228357315

Na temelju upisa u sudski registar Uprava društva Profi test doo Bjelovar P. Hektorovića 2, OIB 20228357315, ( u daljnjem tekstu društvo u odgovarajućem padežu) 15.6.2012. godine donosi:

PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA

Članak 1.

1. Pri Društvu osniva se i djeluje Centar za mirenje “Medijator” (u daljem tekstu: Centar). Centar se osniva za sve vrste sporova među pravnim i fizičkim osobama.

2. Centar pruža strankama usluge posredovanja, mirenja i drugih alternativnih načina rješavanja sporova u kojima jedan ili više izmiritelja na nezavisan i nepristran način, bez ovlaštenja da odrede obvezujuće rješenje, pomažu strankama da postignu nagodbu o spornim pitanjima.

3. Provođenje postupka po ovom Pravilniku mogu zatražiti domaće i strane fizičke osobe i pravne osobe osnovane po domaćem ili inozemnom pravu u svim sporovima o pravima o kojima mogu slobodno raspolagati.

4. Centar organizira i provodi osnovne i napredne obuke za izmiritelja, obuke za trenera prema programu obuke koji je dat u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegovm sastvni dio.

5. Centar ima predsjednika i tajnika koje svojom odlukom imenuje direktor društva.

Članak 2.

1. Postupak mirenja pokreće se na prijedlog jedne ili više stranaka u sporu. Za pokretanje postupka mirenja nije potrebno prethodno postojanje sporazuma o mirenju ili o arbitraži.

2. Postupak mirenja nezavisan je od arbitražnog postupka u kome se odlučuje o sporu među strankama.

3. Pristanak na provođenje postupka mirenja ne smatra se pristankom na arbitražu u slučaju da postupak mirenja ne uspije.

Članak 3.

1. Prijedlog za pokretanje postupka mirenja podnosi se tajniku Centra, koji će od druge stranke zatražiti da se, u pravilu u roku ne dužem od 30 dana od dostave prijedloga, izjasni o tom prijedlogu. Ako se druga stranka protivi postupku mirenja, ili se u odre­đenom roku o njemu ne izjasni, smatra se da postupak mirenja nije uspio.

2. Smatra se da stranka koja predloži odnosno koja pristane na provođenje postupka mirenja prihvaća odredbe ovog Pravilnika.

3. Tijekom postupka mirenja stranke će se suzdržavati od pokretanja drugih postupaka, sudskih ili arbitražnih, za rješavanje spora o kojem se mirenje provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava.

Članak 4.

1. Postupak mirenja provodi u pravilu jedan izmiritelj. Stran­ke se mogu sporazumjeti da postupak mirenja provodi više izmiritelja.

2. Ako postupak mirenja provodi jedan izmiritelj, stranke će se nastojati sporazumjeti o osobi koja će provesti postupak mirenja. Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi, predsjednik Centra će za izmiritelja imenovati prikladnu osobu.

Članak 5.

1. Stranke sporazumno određuju opseg ovlaštenja izmiritelja, a osobito u kojoj je mjeri ovlašten ili dužan aktivno sudjelovati u izradi prijedloga nagodbe.

2. U okviru sporazuma stranaka izmiritelj je ovlašten provoditi postupak na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka te interes da se spor među strankama brzo i trajno okonča. Izmiritelj je u pravilu ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka, po potrebi prikupljati određena obavještenja i saslušavati stranke.

3. Izmiritelj je ovlašten održavati sastanke s objema strankama istodobno, ili sa svakom strankom posebno.

4. Izmiritelj je ovlašten prenositi informacije koje je saznao od jedne stranke drugoj stranci, osim ako stranka koja je dala informaciju izričito ne zahtijeva da informacija bude povjerljive naravi.

Članak 6.

Ako se stranke nagode, sadržaj nagodbe upisuje se u zapisnik koji potpisuju stranke i izmiritelj.

Članak 7.

1. Izjave stranaka dane u postupku mirenja koji nije uspio ne mogu se koristiti kao dokaz u arbitražnom, sudskom, upravnom ili nekom drugom postupku.

2. Podaci koje stranke iznesu tijekom postupka mirenja i ponude za zaključenje nagodbe povjerljivi su pa su ih stranke, izmiritelj i djelatnici Centra dužni čuvati kao tajnu.

Članak 8.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, postupak mirenja se okončava:

– ako je jedna stranka uputila drugim strankama i izmiritelju pisanu izjavu o odustajanju od postupka mirenja, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne mirenje nastaviti,

– ako su stranke uputile izmiritelju pisanu izjavu o dovršetku postupka,

– odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,

– ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 dana od početka mirenja, odnosno u drugom roku u skladu sa sporazumom stranaka,

– sklapanjem nagodbe.

Članak 9.

Centar i izmiritelji imaju pravo na naknadu troškova u skladu s važećim pravilima o troškovima u postupcima koji se vode pred Centrom. Pravila o troškovima utvrđuje svojom odlukom predsjednik Centra.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja 15.06.2012.

Broj: 01/2012

Direktor
Stipe Šola dipl.ing.