Pravilnici

 

 
 
 

Pravilnik o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom

 

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o osnivanju centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” i provođenje mirenja broj 01/2012 od 15.6.2012. predsjednik Centra za mirenje „MEDIJATOR“ 3.11.2022. donosi:

Pravilnik o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Pravilnikom određuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o osnivanju centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” i provođenje mirenja (u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

(1) Stranke koje sudjeluju u postupcima u okviru Centra snose troškove postupka koji se sastoje od:

a) upisne takse;

b) administrativnih troškova

c) troškova nagrade izmiritelja;

d) materijalnih troškova postupka – (putni troškovi, troškova prevođenja i ostali razumni troškovi).

(2) Ako drugačije nije utvrđeno ovim Pravilnikom, ugovaranjem nadležnosti Centra, stranke pristaju na plaćanja svih navedenih troškova.

(3) Sudionici pokretanja medijacije, koji podnesu suglasan prijedlog, oslobođeni su plaćanja troškova upisne takse.

Članak 3.

(1)Troškovi upisne naknade određuju se u iznosu od 25,00 EUR ( PDV uključen).

(2) Obveznik uplate visine troška upisne naknade je stranka  na temelju čijeg prijedloga se pokreće postupak rješavanja spora medijacijom.

(3) Uplatom troška upisne naknade na mrežnoj stranici Centra www.medijator.com.hr otvara se predmet kojem se dodjeljuje naziv, a predlagatelj pokretanja postupka i druga strana navedena u prijedlogu ostvaruju izravan uvid u stanje predmeta. U dodijeljenom predmetu strankama i izabranom medijatoru s Liste medijatora Centra omogućuje se interna komunikacija i razmjena svih dokumenata, mišljenja i ostalih alata od interesa za rješavanje predmeta spora.

(4) Sudionici pokretanja medijacije, koji podnesu suglasan prijedlog, oslobođeni su plaćanja troška upisne  naknade.

II. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Članak 4.

(1) Administrativni troškovi su vezani uz vođenje stanja predmeta, uspostave komunikacije putem mrežne stranice Centra,  organiziranje do tri sastanka neposredno ili putem web-a, i dokumentiranje medijacije.
(2) Iznos administrativnih troškova  određuju se u visini od 60 eura (PDV uključen).

(3) Administrativne troškove snose strane u postupku ako se drugačije ne dogovore na jednake dijelove neovisno o tome  je li u medijaciji sklopljena nagodba ili postignut sporazum.
 

III. NAGRADA  ZA RAD MEDIJATORA

Članak 5.

(1) Nagrada za rad medijatora određuje se prema vrijednosti predmeta spora ukoliko je isti odrediv. Ako se  radi o predmetu spore ( npr. narušeni odnosi, posredovanje u obiteljskim odnosima, posredovanju u rješavanju odnosa zaposlenika kod poslodavca i sl.) nagrada medijatora  koji sudjeluje u postupku iznosi za svaki započeti dan mirenja odnosno za svaki on line i li sastanak u živo 100,00 EUR  neto.

(2) Ako se vrijednost predmeta spora može odreditinagrada zarad medijatora određuje se sukladno članku 6 ovog Pravilnika o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom.
(3) Iznos naknade za rad medijatora odnosi se na dva medijacijska sastanka putem on line odnosno jednog sastanka u živo neovisno o tome jesu li strane u sporu postigle nagodbu ili zaključile sporazum.

(4) Za svaki slijedeći sastanak on line ili u živo naknada za rad izmiritelja određuje se u visini od 150,00 EUR  neto.

(5) Ako medijaciju provode dva ili više medijatora, ako se stranke s medijatorima nisu sporazumjele drugačije, troškovi nagrade za rad medijatora  obračunavaju se posebno za svakog medijatora.

IV. MATERIJALNI TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 6.

(1) Troškovi medijatora  koji provodi  postupak medijacije nastali radi putovanja, izvan mjesta njegovog prebivališta, smještaja i prehrane kao i eventualni drugi opravdani troškovi snose strane u postupku na jednake dijelove ukoliko  se drugačije ne dogovore.

(2) Ukoliko je moguće troškove iz stavka 1 ovoga članka predvidjeti, stranke podmiruju unaprijed prije njihova nastanka.

Članak 7.

(1) Vrijednosti predmeta spora i troškovi medijacije utvrđuju se na sljedeći način:

rbr

Vrijednost predmeta spora               EURA  

Nagrada za rad medijatora EURA (PDV uključen)

1

do 5000,00

400,00

2

Od 5001,00 do 15000,00

700,00

3

Od 15001,00 do 30000,00

1400,00

4

Od 30001,00 do 50000,00

2100,00

5

Od 50001 do 150000,00

3000,00

6

Od 150001 do 500000,00

4500,00

7

Od 500001 do 1000000,00

5500,00

8

Iznad  1000001,00

Prema posebnom dogovoru

 

(2) U sporovima veće ili manje složenosti, nagradu  za rad medijatora predsjednik Centra može povećati ili smanjiti u dogovoru s medijatorom  i strankama.

(3) Ove troškove plaćaju stranke na jednake dijelove, a one učinjene na zahtjev samo jedne ili više određenih stranaka, plaćaju ih stranke koje su te posebne usluge naručile.

(4) Troškovi postupka medijacije mogu se smanjiti i do 100% ovisno o vrsti spora.

(5) Odluku o vrsti sporova u kojima će medijacija za stranke biti besplatno, donosi predsjednik Centra.

(6) Stranke su dužne uplatiti troškove postupka na račun koji će odrediti Centar prema prihvaćenoj ponudi odnosno izdanom računu za obavljenu uslugu.

Članak 8.

(1) Suglasnošću s medijacijom pred Centrom  sudionici medijacije prihvaćaju odredbe ovog Pravilnika o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom i smatra se vjerodostojnom ispravom radi osiguranja naplate nastalih troškova.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik o troškovima i provođenju postupaka rješavanja spora medijacijom stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja  2023.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika  prestaje važiti Odluka o troškovima u postupcima mirenja Centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” od 17.09.2012 godine.

Bjelovar, 3. studenog 2022.

                                                                                                                                              Direktor:

Stipe Šola dipl. ing.

 

HISTORY OF CHANGES

VERSION

PUBLICATION DATE

CHANGE

1.0

17.09.2012

PRAVILNIK O OSNIVANJU Centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” I PROVOĐENJE MIRENJA Broj 01/2012 

2.0

   03.11.2022

Novi PRAVILNIK O OSNIVANJU Centra za mirno rješavanje sporova “Medijator” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

3.0

   03.11.2022

Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

 

01.01.2023

Stupa na snagu

 
 

Pravilnik o medijaciji

 

 

PROFI TEST d.o.o.

Bjelovar, P.Hektorovića 2
OIB 20228357315

Na temelju upisa u sudski registar Uprava društva Profi test doo Bjelovar P. Hektorovića 2, OIB 20228357315, ( u daljnjem tekstu društvo u odgovarajućem padežu) 02.11.2022. godine donosi:

PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

Članak 1.

1. Pri Društvu osniva se i djeluje Centar za mirno rješavanje sporova “Medijator” (u daljem tekstu: Centar). Centar se osniva za sve rješavanje  sporova među pravnim i fizičkim osobama medijacijom.

2. Centar pruža strankama usluge posredovanja, mirenja i drugih alternativnih načina rješavanja sporova u kojima jedan ili više medijatora na nezavisan i nepristran način, bez ovlaštenja da odrede obvezujuće rješenje, pomažu strankama da postignu nagodbu o spornim pitanjima.

3. Provođenje postupka po ovom Pravilniku mogu zatražiti domaće i strane fizičke osobe i pravne osobe osnovane po domaćem ili inozemnom pravu u svim sporovima o pravima o kojima mogu slobodno raspolagati.

4. Centar organizira i provodi osnovne i napredne obuke za izmiritelja, obuke za trenera prema programu obuke koji je dat u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegovim sastavni dio.

5. Centar ima predsjednika i tajnika koje svojom odlukom imenuje direktor društva.

Članak 2.

1. Postupak mirenja pokreće se na prijedlog jedne ili više stranaka u sporu. Za pokretanje postupka rješavanja spora medijacijom  nije potrebno prethodno postojanje sporazuma o medijaciji ili o arbitraži.

2. Postupak medijacije nezavisan je od arbitražnog postupka u kome se odlučuje o sporu među strankama.

3. Pristanak na provođenje postupka medijacije ne smatra se pristankom na arbitražu u slučaju da postupak medijacije ne uspije.

Članak 3.

1. Prijedlog za pokretanje postupka medijacije podnosi se tajniku Centra putem mrežne stranice Centra, koji će od druge stranke zatražiti da se, u pravilu u roku ne dužem od 14 dana od dostave prijedloga, izjasni o tom prijedlogu. Ako se druga stranka protivi postupku medijacije, ili se u odre­đenom roku o njemu ne izjasni, smatra se da postupak medijacije nije uspio.

2. Smatra se da stranka koja predloži odnosno koja pristane na provođenje postupka medijacije prihvaća odredbe ovog Pravilnika.

3. Tijekom postupka medijacije stranke će se suzdržavati od pokretanja drugih postupaka, sudskih ili arbitražnih, za rješavanje spora o kojem se medijacija provodi, osim ako je to neophodno za očuvanje njihovih prava.

Članak 4.

1. Postupak medijacije provodi u pravilu jedan izmiritelj  Liste medijatora Centra koju donosi predsjednik Centra. Stran­ke se mogu sporazumjeti da postupak mirenja provodi i više medijatora.

2. Ako postupak mirenja provodi jedan medijator, stranke će se nastojati sporazumjeti o osobi koja će provesti postupak mirenja. Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi, predsjednik Centra će za medijatora  imenovati prikladnu osobu.

Članak 5.

1. Stranke sporazumno određuju opseg ovlaštenja medijatora, a osobito u kojoj je mjeri ovlašten ili dužan aktivno sudjelovati u izradi prijedloga nagodbe.

2. U okviru sporazuma stranaka medijator je ovlašten provoditi postupak na način koji smatra prikladnim, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, izražene želje i očekivanja stranaka te interes da se spor među strankama brzo i trajno okonča. Medijator je u pravilu ovlašten ispitivati navode i prijedloge stranaka, po potrebi prikupljati određena obavještenja i saslušavati stranke.

3. Medijator je ovlašten održavati sastanke s objema strankama istodobno, ili sa svakom strankom posebno. Sastanci se mogu organizirati putem interneta ili neposredno.

4. Medijator je ovlašten prenositi informacije koje je saznao od jedne stranke drugoj stranci, osim ako stranka koja je dala informaciju izričito ne zahtijeva da informacija bude povjerljive naravi.

Članak 6.

Ako se stranke nagode, sadržaj nagodbe upisuje se u zapisnik koji potpisuju stranke i izmiritelj.

Članak 7.

1. Izjave stranaka dane u postupku medijacije koji nije uspio ne mogu se koristiti kao dokaz u arbitražnom, sudskom, upravnom ili nekom drugom postupku.

2. Podaci koje stranke iznesu tijekom postupka medijacije i ponude za zaključenje nagodbe povjerljivi su pa su ih stranke, medijator i djelatnici Centra dužni čuvati kao tajnu.

Članak 8.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, postupak medijacije se okončava:

– ako je jedna stranka uputila drugim strankama i medijatoru pisanu izjavu o odustajanju od postupka medijacije, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne postupak nastaviti,

– ako su stranke uputile medijatoru pisanu izjavu o dovršetku postupka,

– odlukom medijatora da se postupak medijacije obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,

– ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 dana od početka mirenja, odnosno u drugom roku u skladu sa sporazumom stranaka,

– sklapanjem nagodbe.

Članak 9.

Centar i medijator imaju pravo na naknadu troškova u skladu s važećim pravilima o troškovima u postupcima koji se vode pred Centrom. Pravilnik o troškovima utvrđuje svojom odlukom predsjednik Centra.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na mrežnim stranicama Centra

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti  PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA Broj 01/2012  donesen 15.06.2012.

                                                                                             

                                                                                                                                              Direktor:
Stipe Šola dipl.ing

 

HISTORY OF CHANGES

VERSION

PUBLICATION DATE

CHANGE

1.0

15.06.2012

PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MIRENJA Broj 01/2012 

2.0

   03.11.2022

Novi PRAVILNIK O OSNIVANJU CENTRA ZA MIRENJE “MEDIJATOR” I PROVOĐENJE MEDIJACIJE

3.0

   03.11.2022

Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

 

01.01.2023

Stupa na snagu