Odluka o listi miritelja centra

Temeljem članka 4. Pravilnika o osnivanju Centra za mirenje “Medijator” i provođenje mirenja broj: 01/2012 od 15.06.2012. donosi se slijedeća:

ODLUKA O LISTI MIRITELJA CENTRA

1. Centar za mirenje “MEDIJATOR” vodi Listu fizičkih osoba prikladnih za provođenje postupaka mirenja “Lista miritelja” nastavno “Lista”.

2. Predsjednik Centra ovlašten je utvrđivati Listu te donositi odluku o imenovanju na Listu i brisanju s Liste.

3. Prikladnim osobama za imenovanje na Listu mogu se smatrati osobe koje:

a) posjeduju potrebno znanje i vještine u području alternativnog ili sudskog rješavanja sporova, završena osnovna obuka za miritelje,

b) ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

c) daju pisanu izjavu kako neće biti podložne nikakvim uputama ni jedne od stranaka ili njihovih predstavnika tijekom vođenja postupaka mirenja,

d) daju pisanu izjavu o stalnom zaposlenju kod poslodavca ili više njih s podatcima o nazivu poslodavca njegovu sjedištu i OIB-u,

e) da redovno pohađa dodatnu obuku za izmiritelje u skladu sa Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (NN br. 59/11),

f) da je upisana u Registar izmiritelja koji se vodi kod Ministarstva pravosuđa RH.

4. Osoba imenovana na Listu dužna je bez nepotrebnog odlaganja dostaviti predsjedniku Centra sve okolnosti koje mogu utjecati ili za koje bi se moglo smatrati da utječu na njihovu neovisnost i nepristranost ili potiču sukob interesa s bilo kojom strankom spora čije se rješavanje traži. Obveza objave takvih okolnosti je trajna za sve postupke mirenja u kojima je u ulozi miritelja.

5. Predsjednik Centra ovlašten je donijeti odluku o brisanju s Liste zbog okolnosti kada miritelj s Liste:

a. Ne obavlja dužnost miritelja na neovisan, nepristran način ili je u sukobu interesa s predmetnim sporom u koji je imenovana za miritelja,

b. Postupke mirenja ne provodi na profesionalan i etičan način sukladan dobroj praksi ARS-a,

c. Ne pohađa dodatnu obuku za izmiritelje u rokovima definiranim pravilnikom,

d. Je izbrisan iz Registra izmiritelja kod Ministarstva pravosuđa RH,

e. U svom svakodnevnom djelovanju ne potiče kulturu rješavanja sporova na alternativne načine,

f. Dostavi pisanu izjavu o brisanju s Liste,

g. Ili ne postupi prema točci 4 ove Odluke,

h. Drugih objektivnih okolnosti koje utvrđuje predsjednik Centra ili Povjerenstvo Centra ovlašteno za davanje mišljenja o prikladnosti osobe za imenovanje na Listu.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenoj stranici Centra: www.medijator.com.hr

Bjelovar, 15.4.2015.
predsjednik Centra

Stipe Šola dipl.ing.