Temeljem članka 4. Pravilnika o osnivanju Centar za mirno rješavanje sporova “Medijator” i provođenje medijacije  od 3.11.2022. donosi se slijedeća:

ODLUKA O LISTI MEDIJATORA CENTRA

1. Centar za mirno rješavanje sporova “Medijator” vodi Listu fizičkih osoba prikladnih za provođenje postupaka medijatora “Lista medijatora” nastavno “Lista”.

2. Predsjednik Centra ovlašten je utvrđivati Listu te donositi odluku o imenovanju na Listu i brisanju s Liste.

3. Prikladnim osobama za imenovanje na Listu mogu se smatrati osobe koje:

a) posjeduju potrebno znanje i vještine u području alternativnog ili sudskog rješavanja sporova, ima završenu osnovna obuka za medijatora,

b) ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

c) daju pisanu izjavu kako neće biti podložne nikakvim uputama ni jedne od stranaka ili njihovih predstavnika tijekom vođenja postupaka mirenja,

d) daju pisanu izjavu o stalnom zaposlenju kod poslodavca ili više njih s podatcima o nazivu poslodavca njegovu sjedištu i OIB-u,

e) da redovno pohađa dodatnu obuku za medijatora u skladu sa Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (NN br. 59/11),

f) da je upisana u Registar izmiritelja koji se vodi kod Ministarstva pravosuđa RH.

4. Osoba imenovana na Listu dužna je bez nepotrebnog odlaganja dostaviti predsjedniku Centra sve okolnosti koje mogu utjecati ili za koje bi se moglo smatrati da utječu na njihovu neovisnost i nepristranost ili potiču sukob interesa s bilo kojom strankom spora čije se rješavanje traži. Obveza objave takvih okolnosti je trajna za sve postupke medijacije u kojima je u ulozi medijatora.

5. Predsjednik Centra ovlašten je donijeti odluku o brisanju s Liste zbog okolnosti kada medijator s Liste:

a. Ne obavlja dužnost medijatora na neovisan, nepristran način ili je u sukobu interesa s predmetnim sporom u koji je imenovana za medijatora,

b. Postupke medijacije ne provodi na profesionalan i etičan način sukladan dobroj praksi ARS-a,

c. Ne pohađa dodatnu obuku za medijatore u rokovima definiranim Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (NN br. 59/11),

d. Je izbrisan iz Registra izmiritelja kod Ministarstva pravosuđa RH,

e. U svom svakodnevnom djelovanju ne potiče kulturu rješavanja sporova na alternativne načine,

f. Dostavi pisanu izjavu o brisanju s Liste,

g. Ili ne postupi prema točci 4 ove Odluke,

h. Drugih objektivnih okolnosti koje utvrđuje predsjednik Centra ili Povjerenstvo Centra ovlašteno za davanje mišljenja o prikladnosti osobe za imenovanje na Listu ukoliko je osnovano.

6. Centar s medijatorom koji provodi medijaciju sklapa ugovor o djelu posebno za svaku medijaciju osim ako medijator ujedno i nije zaposlenik u Društvu osnivača Centra.

7. Naknada medijatoru  za njegov rad na njegov račun uz sve potrebne odbitke na temelju zakona odmah po izvršenoj uplati troškova medijacije.

8. Naknada za rad medijatora isplaćuje se neovisno o tome je li u medijaciji sklopljena nagodba ili nije.

9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenoj stranici Centra: www.medijator.com.hr

10.  Stupanjem na snagu ove Odluke a  prestaje važiti ODLUKA O LISTI MIRITELJA CENTRA  od 15.04.2015..

 

Bjelovar, 3. studenog 2022.
predsjednik Centra
Stipe Šola dipl.ing.

 

HISTORY OF CHANGES

VERSION

PUBLICATION DATE

CHANGE

1.0

15.4.2015.

ODLUKA O LISTI MIRITELJA CENTRA

2.0

   03.11.2022

Nova ODLUKA O LISTI MEDIJATORA CENTRA

3.0

   03.11.2022

Objava dokumenta na www.medijator.com.hr

4.0