Božidar Kokić, Pula

Završio je osnovnu obuku za miritelje.

Djelokrug rada: individualni radni sporovi (sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova), trgovački sporovi, građanski sporovi i drugim trgovački sporovi i dr.

Posredovanje u sporovima u turizmu i prekograničnim sporovima.

Upisan je u Registar izmiritelja koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH.